เอกสารแผยแพร่/แบบฟอร์มต่าง ๆ 

ด้านบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มการปรับวุฒิ การประเมิน สัญญาจ้าง การสอบคัดเลือก

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

 แบบประเมิน

 แบบฟอร์มต่าง ๆ

สัญญาจ้าง

ใบสมัครสอบคัดเลือก

 สำหรับพนักงานพิเศษ

 สำหรับพนักงานพิเศษจ้างเหมา


 แบบฟอร์มอื่น ๆ

ด้านพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์มด้านการฝึกอบรม สัมมนา การลาศึกษาต่อ ทุนการศึกษา

การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร

การรับทุน

การลาศึกษา

ด้านบริหารและพัฒนาคุณภาพ

แบบฟอร์มการลาประเภทต่าง ๆ การขอหนังสือรับรอง 

แบบฟอร์มการลา

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง


แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว