เอกสารแผยแพร่/แบบฟอร์มต่าง ๆ

ด้านการบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มการปรับวุฒิ การประเมิน สัญญาจ้าง การสอบคัดเลือก

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

แบบประเมิน

แบบฟอร์มต่าง ๆ

สัญญาจ้าง

ใบสมัครสอบคัดเลือก


สำหรับพนักงานพิเศษ

สำหรับพนักงานพิเศษจ้างเหมา


แบบฟอร์มอื่น ๆ

ด้านการพัฒนาบุคลากร

แบบฟอร์มด้านการฝึกอบรม สัมมนา การลาศึกษาต่อ ทุนการศึกษา

การฝึกอบรม

การรับทุน

การลาศึกษา

ลาศึกษาในประเทศ

ลาศึกษา ณ ต่างประเทศ


ด้านการลา บัตรประจำตัว และหนังสือรับรอง

แบบฟอร์มการลาประเภทต่าง ๆ การขอหนังสือรับรอง

แบบฟอร์มการลา

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง

แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว