กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมCloud 9 ชั้น 9 อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 


ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย


รับสมัครพนักงานพิเศษ


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ

การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต