กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

องบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 – วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ​​ 814 ​สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

องบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมCloud 9 ชั้น 9 อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 


ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยรับสมัครพนักงานพิเศษ


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ

การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต